Przejdź do treści

Miarkowanie opłaty egzekucyjnej – jak wygląda i komu przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku

Komornik Sądowy kończąc postępowanie egzekucyjne zobligowany jest wydać postanowienie w zakresie ustalenia kosztów postępowania. W skład kosztów komorniczych – co do zasady obciążających dłużnika – wchodzą przede wszystkim wydatki gotówkowe (m.in. koszty doręczenia korespondencji i koszty uzyskania informacji) oraz koszty opłaty egzekucyjnej. Obecnie obowiązująca ustawa o kosztach komorniczych niemal nie różnicuje wysokości opłaty egzekucyjnej w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych.  Która to wynosi zasadniczo 10% egzekwowanego świadczenia.

Komu przysługuje wniosek o zmniejszenie opłaty egzekucyjnej?

Po otrzymaniu postanowienia o kosztach, bądź postanowienia o umorzeniu postępowania warto zweryfikować prawidłowość wyliczenia kosztów przez komornika oraz zasadność naliczenia opłat. Bowiem w przypadku rozliczenia kosztów w sposób nieprawidłowy konieczne jest wniesienie skargi na czynności komornika. Jednak, gdy koszty zostały ustalone prawidłowo, ale ich wysokość rażąco nie odpowiada nakładowi pracy komornika sądowego, bądź przemawia za tym sytuacja majątkowa i wysokość dochodów dłużnika, możliwe jest zwrócenie się z wnioskiem o zmniejszenie opłaty egzekucyjnej. Wniosek może złożyć dłużnik oraz wierzyciel – w przypadku gdy zostanie obciążony opłatą.

Maksymalnie obniżyć można opłatę do 1/3 kwoty ustalonej na podstawie przepisów, jednakże nie może ona zostać obniżona poniżej 200 zł.  Wniosek można złożyć jedynie w określonym w ustawie terminie. Jest to siedem dni od daty doręczenia postanowienia o pobraniu lub ustaleniu opłaty egzekucyjnej. Wniosek o zmniejszenie opłaty należy wnieść do komornika sądowego, który wydał postanowienie w przedmiocie kosztów (opłaty).  Po otrzymaniu może on wniosek uwzględnić, bądź przekazać do rozpoznania przez sąd.

Warto podkreślić, iż wniosek taki nie podlega opłacie. Podobnie jak zażalenie na postanowienie sądu, bądź skarga na orzeczenie referendarza w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmniejszenie opłaty.

Miarkowanie opłat

Instytucja miarkowania opłaty istnieje od wielu lat w ustawach regulujących koszty komornicze. W poprzedniej ustawie – z dn. 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji również zawarte były przepisy, umożliwiające złożenie wniosku o zmniejszenie opłaty egzekucyjnej przez dłużnika (art. 49 ust. 7 u.o.k.s.ie.).

Największą różnicę pomiędzy obecnie funkcjonującym unormowaniem (art. 48 u.k.k.), a poprzednim jest katalog przesłanek stanowiących podstawę żądania miarkowania opłaty. Wcześniej wymieniony w ustawie katalog był katalogiem otwartym. Liczba takich przesłanek na jakie powoływać się mógł dłużnik była teoretycznie nieograniczona. Z kolei przesłanki wymienione w ustawie były jedynie przykładowe.

Obecnie takie przesłanki są dwie. Wspomniane już wcześniej – odnoszące się do nakładu pracy komornika oraz sytuacji majątkowej wnioskodawcy. Przesłanki te nie muszą być spełnione łącznie. Tak więc sam rażąco niewielki nakład pracy komornika w stosunku do wysokości pobranej opłaty może stanowić podstawę do złożenia wniosku o zmniejszenie opłaty egzekucyjnej.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds