Przejdź do treści

Zajęcie wynagrodzenia za pracę a zmiana pracy

Przepisy postępowania egzekucyjnego zostały tak sformułowane, by w sposób jak najbardziej zrównoważony zagwarantować możliwość dochodzenia uzasadnionych praw dłużnikowi oraz  wierzycielowi jako stronom postępowania. W ogólnym zarysie szczególnie trudno jest doprowadzić do uchylenia zajęć egzekucyjnych, natomiast dłużnik posiada szereg uprawnień pozwalających utrudnienie sprzedaży jego majątku, bądź ograniczenie ilości rzeczy, które miałyby zostać poddane sprzedaży w drodze licytacji.

Celem zapewnienia skutecznego egzekwowania należności pieniężnych ustawodawca utrudnił ubezskutecznienie zajęcia wynagrodzenia za pracę. W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę przed jego zajęciem zasadniczo nie chroni nawiązanie odrębnego stosunku pracy z tym samym pracodawcą, przejście zakładu pracy na inny podmiot – a nawet zmiany miejsca zatrudnienia. Przepisy regulujące powyższe zagadnienie zawarte zostały w art. 884 k.p.c. i stanowią o ciągłości zajęcia wynagrodzenia za pracę. Nawet nawiązanie w miejsce stosunku pracy stosunku zlecenia, zgodnie z literalną wykładnią przepisów, traktuje się je jako skutecznie zajęte.

W chwili dokonania zajęcia na pracodawcy ciąży szereg obowiązków związanych z jego realizacją. Jednym z nich jest, w razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem, zamieszczenie wzmianki o zajęciu w świadectwie pracy, która to będzie zawierała:

  1. Oznaczenie organu egzekucyjnego,
  2. Oznaczenie sygnatury sprawy,
  3. Wysokość potrąconych należności.

 

W przypadku, gdy pracodawca, u którego zajęto wynagrodzenie za pracę, a stosunek pracy został rozwiązany, dowie się o nowym pracodawcy dłużnika zobowiązany jest przesłać mu zawiadomienie o dokonaniu zajęcia wynagrodzenia za pracę, które stanowi skuteczne zajęcie wynagrodzenia u nowego pracodawcy. Podobnie, gdy nowy pracodawca dowie się o dokonanym zajęciu – chociażby wskutek przedłożenia świadectwa pracy, na którym poczyniono wzmiankę, zobowiązany jest zwrócić się do poprzedniego pracodawcy dłużnika o przesłanie mu zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Zobowiązany do zawiadamiania o zajęciu wynagrodzenia za pracę, w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia, jest również Dłużnik, na który to może w przypadku niewykonania ciążącego obowiązku być ukarany przez komornika sądowego grzywną w wysokości do 5.000,00 zł (art. 886 § 4 k.p.c.), która to nakładana jest w formie postanowienia.

W przypadku spłaty zobowiązania – które skutkowało zakończeniem postępowania, bądź umorzenia postępowania egzekucyjnego, po dokonaniu wpisu w świadectwie pracy konieczne może okazać się przedłożenie nowemu pracodawcy zawiadomienia o uchyleniu zajęcia, a przynajmniej postanowienia kończącego daną sprawę – postanowienia o kosztach albo o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds