Przejdź do treści

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta – lepiej się do niego przygotować

Codzienna praktyka kancelarii wyraźnie wskazuje, że mimo dość jasnych przepisów prawa upadłościowego, wiele wniosków obarczonych jest różnego rodzaju brakami formalnymi lub merytorycznymi. Aby wniosek o ogłoszenie upadłości został pozytywnie rozpatrzony, uniknięcie jakichkolwiek błędów jest kluczowe. Warto zatem przed dostarczeniem owego dokumentu dobrze zapoznać się z obowiązującymi procedurami złożenia owego wniosku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości - wymogi formalne

Każde pismo procesowe, w tym także wniosek o ogłoszenie upadłości, musi spełniać wymogi przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego. Dodatkowo prawo upadłościowe zawiera autonomiczne regulacje, które również muszą zostać spełnione aby wniosek rozpatrzono pozytywnie.

Zgodnie z art. 4912 ust. 4 Prawa upadłościowego wniosek o ogłoszenie upadłości podlega pewnym rygorom formalnym i musi zawierać co najmniej :

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 2. NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 3. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 4. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 5. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 6. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 7. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 8. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 9. informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 10. informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 11. informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
 12. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Skutki niespełnienia warunków formalnych

Wydawać by się mogło, że katalog danych i informacji jest na tyle skonkretyzowany, że każda osoba, która zamierza złożyć taki wniosek jest w stanie bez problemu podać wymagane dane i informacje. Z praktyki kancelarii wynika jednakże, że wnioskodawcy (upadli) nie podają świadomie wszystkich informacji lub też z różnych innych powodów w sposób niewłaściwy, a wręcz błędny podają dane wymagane we wniosku. Taka sytuacja może mieć poważne skutki.  Bowiem zgodnie z art. 49110 Prawa Upadłościowego, Sąd umarza postępowanie jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne.

Wnioskodawcy często nie zdają sobie sprawy lub wprowadzani są w błąd przez swoich pełnomocników, że zatajenie jakiegoś z pozoru o nikłej wartości składnika majątku czy nie wskazanie transakcji z okresu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, której byli stroną  najpewniej zostanie ustalone w toku postępowania upadłościowego przez wyznaczonego przez sąd Syndyka.

Z tego względu przed złożeniem wniosku do Sądu, kancelaria rekomenduje prawidłowe i rzetelne przygotowanie się do tego procesu. Wymaga to podjęcia szeregu czynności weryfikacyjnych ale wyklucza ryzyko późniejszego umorzenia postępowania.

Konsekwencje umorzenia postępowania

Umorzenie postępowania wiąże się dla dłużników z poważnymi konsekwencjami – dłużnik traci wówczas szansę na oddłużenie na preferencyjnych warunkach jakie dają instytucje prawa upadłościowego, chociażby przez sporządzenie planu spłat. Dodatkowo, umorzenie postępowania skutkuje powrotem do stanu sprzed ogłoszenia upadłości, wobec czego skuteczne wówczas tytuły wykonawcze pozostają w mocy i pozwalają na wszczęcie postępowań egzekucyjnych z majątku dłużnika, rozpoczynając tym samym długotrwałą batalię z komornikami.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds