Przejdź do treści

Wpływ postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego na egzekucję komorniczą

Wielu z naszych Klientów boryka się z problemem toczących się wobec nich postępowań egzekucyjnych i całym spektrum uciążliwości z tym związanych. Egzekucje komornicze dotyczą bowiem ich wynagrodzenia, rachunków bankowych, ruchomości, wierzytelności czy też nieruchomości. Sytuacje powyższe nie rzadko całkowicie paraliżują ich aktywność zawodową czy gospodarczą prowadząc jedynie do pogłębiania poczucia braku sensu podejmowania przez nich jakichkolwiek działań mogących poprawić sytuację materialną.

Podejmując się pomocy prawnej kancelaria rozważa wszystkie możliwe rozwiązania skutkujące zawieszeniem lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego kierując się przede wszystkim szybkością i ekonomiką podejmowanych działań. I tak jednym ze sposobów powstrzymania działań komorników sądowych jest zainicjowanie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Zgodnie bowiem z art. 146 ust. 1 Prawa upadłościowego  postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Co bardzo istotne postępowania te umarzają się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Podobne rozwiązania przewiduje Prawo restrukturyzacyjne, a mianowicie art. 259 zgodnie z którym „postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania” czy też art. 312 ust. 1 wedle którego „postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania”.

Oznacza to, że prawidłowe sporządzenie i szybkie złożenie we właściwym sądzie odpowiedniego wniosku może spowodować powstrzymanie działań organów egzekucyjnych i uzyskanie ochrony w toku postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego. Warto dodać, że po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego. Tożsame rozwiązanie znajdziemy w prawie restrukturyzacyjnym bowiem wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest niedopuszczalne po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Również skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.

Z powyższego wynika, iż nie zawsze dłużnik zmuszony jest do znoszenia egzekucji komorniczej. Istnieją rozwiązania umożliwiające powstrzymanie, a nawet umorzenie egzekucji.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds