Przejdź do treści

Getin Noble Bank S.A. ogłosił upadłość - pamiętaj o zgłoszeniu wierzytelności

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Jest to ważny moment dla kredytobiorców, którzy zawarli z Getin Noble Bank tzw. umowę frankową. Obecnie najbardziej istotne znaczenie ma zgłoszenie wierzytelności przysługujących kredytobiorcom względem upadłego Banku, a to ze względu na fakt, że termin na zgłoszenie wynosi 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości (termin upływa zatem 19 sierpnia). Zgłoszenie wierzytelności po tymże terminie będzie wciąż możliwe, ale będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia przez spóźnionego wierzyciela opłaty w wysokości ok. 1.000,00 zł. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie przez system Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

Wierzytelności kredytobiorców frankowych wynikają z rozliczeń zawartych przez nich nieważnych umów kredytów waloryzowanych kursem CHF. Wobec nieważności umów frankowych oferowanych przez tenże Bank, rozliczenie ma odbyć się zgodnie z zasadą dwóch kondykcji – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kwoty wypłaconego kredytu, Bank zaś powinien zwrócić kredytobiorcy sumę dokonanych przez niego wpłat z tytułu spłaty. Powstanie wzajemnych roszczeń stron otwiera drogę do złożenia oświadczenia o ich potrąceniu. Z perspektywy kredytobiorcy istotnym pozostaje fakt, że przedmiotowego potrącenia nie można dokonać później niż z chwilą zgłoszenia wierzytelności. Data 19 sierpnia 2023 roku wydaje się być dla kredytobiorców posiadających zobowiązanie w Getin Noble Banku datą ostatecznej mobilizacji w dochodzeniu roszczeń przeciwko Bankowi. Automatycznie nasuwające się pytanie dotyczące skutku zgłoszenia i szans kredytobiorcy na zaspokojenie, nie pozostawia obecnie jednoznacznej odpowiedzi.

Zaistniała precedensowa sytuacja z udziałem jednego z większych banków komercyjnych w Polsce dotyczy wszystkich kredytobiorców frankowych – bez względu na dotychczas podjęte działania czy ich brak. Spłacenie zobowiązania w całości czy przerwanie spłacania kredytu również nie wyłączają uprawnienia kredytobiorcy do zgłoszenia wierzytelności względem Banku.

Bogate doświadczenie naszej Kancelarii w prowadzeniu spraw frankowych jak również biegłość w postępowaniach upadłościowych pozwoli kompleksowo zadbać o Państwa interesy wobec ogłoszenia upadłości przez Getin Noble Bank S.A.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds