Przejdź do treści

Windykacja za studia, a 3-letni okres przedawnienia

Czas studiów to dla większości osób jeden z najlepiej wspominanych okresów. Z jednej strony czas nauki i wkraczania w dorosłość, a z drugiej strony lata zabawy i swobody. Wolność kończy się jednak w momencie kiedy młody człowiek wybiera prywatną uczelnie lub szkołę, za którą czasami trzeba zapłacić niemałe pieniądze. Uczelnie w swoich statutach i stosowanych przez nie wzorcach umownych nakładają na studentów szereg opłat związanych z odbywaniem studiów, w tym oczywiście czesnego. Do czasu, gdy student wywiązuje się ze z zobowiązań wynikających z powyższych aktów oraz złożonego ślubowania akademickiego, a przede wszystkim z terminowego regulowania płatności, to z reguły bez problemów uzyskuje on promocje na kolejny rok studiów. 

Inaczej rzecz wygląda w przypadku zaniechania zapłaty czesnego czy też opłaty dodatkowej za egzamin poprawkowy. Wówczas uczelnia wszczyna procedurę windykacyjną, a sprawy wątpliwe albo te, które mogą wpłynąć negatywnie na reputację uczelni, sprzedaje podmiotom zewnętrznym. Po kilku latach niczego nieświadomi studenci zasypywani są wezwaniami do zapłaty albo co gorsza nakazami zapłaty wydawanymi w toku elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) z tytułu opłat, o których nawet nie wiedzieli. Jak podkreślają nowi wierzyciele (najczęściej firmy windykacyjne jak KGPN Sp. z o.o.), roszczenia wynikają z różnego rodzaju opłat dodatkowych, a nadto korzystają one z 10 letniego terminu przedawnienia. 

I tu z pomocą dla „dłużników” przychodzi art. 160a pkt 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym roszczenia wynikające z tego typu umów w tym o odpłatności za studia przedawniają się z upływem lat 3. Jednocześnie ustawodawca w przywołanej ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku wprowadził art. 32, zgodnie z którym do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy zawartych przed dniem jej wejścia w życie nakazuje stosowanie ustawy w nowym brzmieniu, czyli w tym przypadku 3 letni termin przedawnienia. W związku z powyższym, powołane przepisy rozwiewają zatem wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii przedawnienia roszczeń z tytułu czesnego i innych opłat związanych z odbywaniem studiów wyższych. 

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie z dniem 1 października 2018 roku, nie reguluje kwestii przedawnienia roszczeń z tytułu czesnego i innych opłat związanych z odbywaniem studiów wyższych, jednakże należałoby przyjąć, że nadal obowiązuje 3 letni termin przedawnienia, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 74/17, w której to wprost opowiedziano się za trzyletnim terminem przedawnienia roszczeń o opłatę za studia. 

W związku z tym jakkolwiek każdy, a w szczególności młodzi ludzie, którzy dopiero rozpoczynają dorosłe życie, powinni pamiętać o swoich zobowiązaniach i regulować je na bieżąco, to jednak warto znać oraz pamiętać podstawowe prawa, które służą pomocą w razie potrzeby.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds