Przejdź do treści

Czy czeka nas punkt zwrotny w procesach frankowych?

Prowadzenie procesów przez profesjonalnych pełnomocników w imieniu frankowiczów wiąże się przede wszystkim z koniecznością rozwikłania wielu procesowych zagadnień, na które odpowiedzi często nie znają same sądy orzekające.

Podstawowe problemy z jakimi przychodzi się zmierzyć w toku takich postępowań to:

– czym będzie skutkować usunięcie postanowień abuzywnych z umowy?

– jakie skutki przyniesie ze sobą ustalenie jej nieważności?

– w jaki sposób dokonać wzajemnych rozliczeń stron umowy uznanej za nieważną?

– od kiedy liczy się bieg terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu?

Dotychczasowa praktyka sądowa nie jest jednolita. Wszelkie odrębności stają się przyczyną ciągłego rozszerzania argumentacji obu stron procesu – czasem dochodzących do zaskakujących i trudnych w zastosowaniu wniosków.

Okazuje się, że wyrok TSUE ws. Dziubak – Raiffeisen nie przyniósł rozwiązania wszystkich problemowych kwestii. Dlatego też trudności związane z orzekaniem w sprawach frankowych stały się słusznym przyczynkiem do skierowania przez Pierwszą Prezes SN Małgorzatę Manowską kilku pytań prawnych o rozstrzygnięcie spornych kwestii w sprawach o kredyty frankowe do całej Izby Cywilnej SN. Pytania będą miały charakter kompleksowy. Pośród nich znajdą się zagadnienia dotyczące określenia skutków prawnych stwierdzenia, że w umowie kredytowej są niedozwolone postanowienia umowne. Poruszony zostanie temat – jaki wpływ ma obecność takich klauzul na ważność całej umowy, a także czy ewentualnie można zamiast postanowień niedozwolonych wprowadzać inne. Kolejne problemy do rozstrzygnięcia to zasady rozliczeń stron umowy kredytowej, gdy sąd dochodzi do przekonania, że umowa jest nieważna lub bezskuteczna. Obecnie w tej kwestii istnieją dwa rozbieżne podejścia: tzw. teoria salda i teoria dwóch kondykcji). Izba Cywilna SN zajmie się również kwestią wynagrodzenia strony za korzystanie z jej środków pieniężnych przez drugą stronę w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej.

Czekamy na rozstrzygnięcie powyższych zagadnień, które zgodnie z informacją pochodzącą ze strony Sądu Najwyższego będzie przedmiotem posiedzenia składu pełnej Izby Cywilnej SN wyznaczonego na dzień 25 marca 2021 roku.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds