Przejdź do treści

Zaległości względem ZUS? Złóż wniosek o układ ratalny.

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej często zdarzają się przejściowe problemy z płynnością finansową firmy. Przedsiębiorcy zaczynają wówczas zwlekać z odprowadzaniem składek na rzecz ZUS. Zdarza się, że zaległość względem tych instytucji jest tak wysoka, że niemożliwe jest jej jednorazowe uregulowanie. Co w takim przypadku robić?

Umowa o układ ratalny

Na szczęcie na taką sytuację jest ratunek. Możemy wtedy podjąć próbę zawarcia umowy o układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Regulacje na temat możliwości rozłożenia zaległości z tytułu składek uregulowane zostały w art. 29 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z którym „ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych”.

We wniosku należy określić dane identyfikacyjne osoby ubiegającej się o rozłożenie zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na raty, dane kontaktowe oraz adres korespondencyjny.

Należy również określić należności o których rozłożenie na raty się ubiegamy, ich wysokość oraz okres za które powinny być zapłacone. Konieczna jest także propozycja spłaty zadłużenia oraz okres w jakim jesteśmy spłacić zobowiązanie.  Dodatkowo potrzebne jest uzasadnienie wniosku. Tzn. szczegółowe opisanie dlaczego nie jesteśmy w stanie spłacić jednorazowo zobowiązania względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Do uzasadnienia dołączone powinny być dokumenty potwierdzające naszą sytuację finansową. Należy również określić rodzaj pomocy o jaką się ubiegamy. Ponadto wniosek taki musi także zawierać podpis.

Co ważne – w przypadku prowadzonego postępowania egzekucyjnego możemy również złożyć wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych.

Jak złożyć wniosek do ZUS-u?

Na stronie  www.zus.pl  oraz w placówkach ZUS-u dostępne są formularze, którymi możemy się posłużyć przy składaniu wniosku.

Wniosek taki możemy złożyć do organu na kilka sposobów, m.in.:

– wysłać pocztą;

– złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w najbliższej placówce;

– ustnie podczas rozmowy z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który spisze z niej protokół;

– wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Niestety samo złożenie wniosku nie gwarantuje rozłożenia zaległości na raty, ponieważ uzależnione jest to od indywidualnej decyzji ZUS-u (a w zasadzie decyzji urzędnika, który po przeanalizowaniu sprawy podejmuje decyzję w tym zakresie). Nie mniej jednak w przypadku przejściowych trudności w spłacie zobowiązania warto podjąć dialog z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Praktyka pokazuje, że organ ten często przychyla się do tego typu wniosków (szczególnie w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa).

Pozytywne rozpatrzenie wniosku

Zawarcie umowy o rozłożenie na raty należności względem ZUS może spowodować wstrzymanie działań egzekucyjnych prowadzonych w stosunku do osoby zobowiązanej, pozwolić jej na normalną egzystencję oraz dalsze sprawne funkcjonowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto, najpóźniej w dniu terminu płatności ostatniej raty ustalonego harmonogramu spłaty, dłużnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zmianę warunków spłaty należności określonych w ostatniej racie. Tak więc w sytuacji zmiany okoliczności i naszej sytuacji finansowej możemy dokonać modyfikacji w zakresie ustalonego harmonogramu spłaty.

Należy także pamiętać, że w sytuacji braku spłaty zgodnie z ustalonym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych harmonogramem umowa o układ ratalny ulega rozwiązaniu.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds