Przejdź do treści

Komunikat w sprawie złożonego przez Kancelarię zawiadomienia do Prezesa UOKiK o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Kancelaria podczas reprezentowania swoich Klientów w toku procesów sądowych, powzięła podejrzenie o stosowaniu przez spółkę PM Services sp. z o.o., spółki SZ24 2 sp. z o.o. oraz SZ24H324 sp. z o.o. jak i spółki z nimi powiązane – praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Zawiadomienie dotyczyło zawieranych przez konsumentów umów odpłatnego udostępniania pojazdu do krótkotrwałego korzystania z firmami SZ24 2 sp. z o.o. oraz SZ24H324 sp. z o.o. jak i spółek powiązanych. Umowy te konsumenci zawierali w wyniku kolizji drogowych, w których byli poszkodowanymi. Następnie w celu możliwości bezgotówkowego rozliczenia szkody konsumenci (poszkodowani) zawierali również umowy przelewu wierzytelności do inkasa z firmą PM Services sp. z o.o., która ściśle współpracuje z wynajmującym pojazdy.

Podczas zawierania umów zapewniano konsumentów, że na skutek podpisania umowy z firmą PM SERVICES sp. z o.o. nie będą musieli sami podejmować jakichkolwiek czynności w zakresie postępowania likwidacyjnego, wszystkie formalności będą dokonane przez firmę PM Services. Z kolei rozliczenie najmu pojazdu zastępczego nastąpi bezpośrednio pomiędzy Inkasentem a Wynajmującym.

W ostatnim czasie, konsumenci zaczęli otrzymywać korespondencję sądową w postaci pozwów jak i nakazów zapłaty, z której wynika, że Finaay Oü nabyła wierzytelności z tytułu najmu pojazdów zastępczych, po niekorzystnym zakończeniu procesów sądowych wytoczonych przez firmę PM Services sp. z o.o. przeciwko ubezpieczycielom sprawców szkód.  

W ocenie Kancelarii zapisy znajdujące się w umowach zawieranych przez konsumentów z powyższymi firmami powodują, że poszkodowani nie tylko są pozbawieni bieżącego informowania o procesie likwidacji szkody i wszystkie czynności są dokonywane z całkowitym pominięciem ich osoby lecz także usługi świadczone przez firmę PM Services sp. z .o.o. pozostającej w ścisłej relacji z wynajmującym pojazd zastępczy są de facto świadczeniem pomocy prawnej, albowiem dana spółka może reprezentować poszkodowanych również przed sądem i dokonywać wszelkich czynności w ich imieniu. Jednakże za swoje działania czy też zaniechania spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności, przerzucając ją jednocześnie w sposób nieograniczony na konsumenta.

Wszystkie powyższe czynności mogą świadczą o świadomym wprowadzaniu w błąd konsumentów mające na celu jedynie zwiększenie zysków tych spółek.

Wskazać należy, że w opinii Kancelarii wzorce umowne oferowane przez ww. spółki konsumentom, są rażąco sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszają ich interesy. Ponadto w ocenie Kancelarii wskazane klauzule umowne powinny zostać uznane za niedozwolone, gdyż przewidują ograniczenie odpowiedzialności podmiotów profesjonalnych wobec konsumentów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania ze szkodą dla konsumentów.

Na skutek złożonego zawiadomienia, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że podejmie działania w powyższym zakresie, albowiem zadaniem UOKiK jest ochrona zbiorowych interesów konsumentów, zaś Prezes UOKiK działa w sprawach, w których naruszony został interes publiczny.

W sytuacji, w której konsument czuje się poszkodowany działaniami ww. spółek, zachęcamy do przyłączenia się do złożonego zawiadomienia przez Kancelarię.

Czytaj także...

Kancelaria Adwokacka Mateusz Gawlas
ul. Plac Kasztelański 3
01 – 362 Warszawa

Pon. – Pt.
07:00 – 18:00

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds