Przejdź do treści

Postępowanie egzekucyjne - czy można znów wyznaczać licytację mieszkań oraz domów?

W związku z ogłoszonym stanem epidemii wirusa Sars-Cov-2 ustawodawca ograniczył możliwość wyznaczania licytacji nieruchomości służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Oznaczało to, iż komornicy mogli wyłącznie wszcząć postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, zająć nieruchomość oraz dokonać opisu i oszacowania – w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz w terminie 90 dni od daty jego zakończenia. Nie stanowiło to przeszkody do wyznaczania licytacji nieruchomości służących innym celom, np. niezabudowanym czy usługowym.

Postępowanie egzekucyjne - przywrócenie możliwości licytacji

Przywrócenie możliwości wyznaczania licytacji nieruchomości nastąpiło nie wskutek zniesienia stanu epidemii oraz zagrożenia epidemiologicznego lecz w wyniku uchylenia art. 9521 § 5 k.p.c. Uchylenie powyższego przepisu nastąpiło na podstawie art. 2 ustawy z dnia 08 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Co znamienne dzień wejścia w życie tej ustawy to 24 lutego 2022 r. Oznacza to, iż zgodnie z zamiarem ustawodawcy uchylenie tego przepisu nastąpiło z mocą wsteczną.

Skutkiem uchylenia art. 9521 § 5 k.p.c. zamiast zniesienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego jest brak konieczności upływu terminu 90 dni. Taka sytuacja nastąpiłaby gdyby przepis nadal posiadał moc prawną, a jedynie zostałby zniesiony stan epidemii. W konsekwencji od momentu uchylenia rzeczonego wyżej przepisu wyznaczanie licytacji jest dopuszczalne.

Wniosek o wyznaczenie licytacji nieruchomości

Warto zaznaczyć, iż uchylony został wyłącznie art. 9521 § 5 k.p.c. Oznacza to, iż nadal, w celu wyznaczenia licytacji nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, konieczne jest złożenie przez wierzyciela wniosku o wyznaczenie licytacji. Niezłożenie takiego wniosku w terminie może skutkować nawet umorzeniem egzekucji z nieruchomości na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. Wierzyciel jest bowiem zobligowany do podejmowania niezbędnych czynności w terminie 6 miesięcy, natomiast termin ten biegnie od momentu kiedy dokonanie danej czynności było jak najwcześniej możliwe. Pewne wątpliwości w tym zakresie mogą wystąpić w związku z uchyleniem art. 9521 § 5 k.p.c. z mocą wsteczną – czy za początek biegu terminu należy uznać 24 lutego 2022 r. czy też 08 kwietnia 2022 r. Wierzyciel bowiem nie mógł przewidzieć kiedy zakaz wyznaczania licytacji zostanie zniesiony oraz w jakim trybie to nastąpi.

Co istotne umorzenie postępowania egzekucyjnego lub egzekucji chociażby w części następuje z urzędu. Oznacza to, że nawet bez działania dłużnika w tym zakresie komornik sądowy powinien sam umorzyć egzekucję z nieruchomości o ile nastąpią ku temu określone przesłanki.

W konsekwencji jeżeli wierzyciele nie złożyli wniosku o wyznaczenie licytacji nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika powinni to niezwłocznie uczynić – zwłoka może wiązać się z umorzeniem egzekucji z nieruchomości.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds