Przejdź do treści

Po 11 latach bezpodstawnej egzekucji mamy szczęśliwe zakończenie

Opisana poniżej sprawa ma dla nas duże znaczenie bowiem jej finał pozwolił naszym Klientom odzyskać „spokój i wiarę w sprawiedliwość” po blisko 15 latach walki w wierzycielem i komornikiem sądowym.  

Otóż, 17 listopada 2011 roku Bank Polska Kasa Opieki S.A. skierował wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko naszym Klientom  w oparciu o tytuł wykonawczy jakim wówczas mógł dysponować, tj. Bankowy Tytuł Egzekucyjny z sierpnia 2011 roku zaopatrzony przez Sąd Rejonowy w Garwolinie w klauzulę wykonalności w październiku tego roku. Roszczenie banku dotyczyło zadłużenia powstałego w związku z brakiem realizacji umowy kredytu denominowanego w walucie CHF na cele budowlane z kwietnia 2005 roku.  

Nasi Klienci nie byli w stanie podjąć skutecznej obrony przeciwko roszczeniom banku jak i działaniom komornika, a w szczególności zatrzymać egzekucji skierowanej do ich nieruchomości. W trakcie jej prowadzenia komornik przystąpił 4-krotnie do licytacji, która na szczęście z przyczyn formalnym lub braku licytantów zakończyła się fiaskiem.

W marcu 2020 roku, niemal 10 lat od dnia rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego, i na niecałe 4 miesiące od dnia kolejnej licytacji, Dłużnicy zwrócili się o pomoc do naszej kancelarii. Efektem podjętych przez naszych prawników działań było w pierwszej kolejności zabezpieczenie nieruchomości Klientów poprzez zawieszenie możliwości prowadzenia wobec niej dalszej egzekucji, a następnie złożenie pozwu o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego. Już po roku od dnia złożenia pozwu Sąd Okręgowy w Siedlcach pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy oraz zasądził od banku na rzecz naszych Klientów całość kosztów  związanych ze sprawą. Pomimo apelacji banku wyrok ten nie został uchylony. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 13 grudnia 2022 roku stwierdził, że apelacja jest w całości bezzasadna. Tym samym sprawa została prawomocnie osądzona.

Kancelaria złożyła już wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i obciążenie banku wszystkimi kosztami prowadzonej przez ponad 10 lat egzekucji. Kolejnymi krokami będzie wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych i skierowanie roszczenia przeciwko bankowi na tle zawartej w 2005 roku umowy kredytu.

Aktualnie nasi Klienci nie musza się już obawiać działań komornika, listów poczty polskiej ani też windykacji wierzyciela. Jak wspominają nareszcie mogą być znów spokojni.  

Więcej artykułów