Przejdź do treści

Regres ubezpieczeniowy w przypadku zbiegnięcia z miejsca zdarzenia

W świecie ubezpieczeń komunikacyjnych istnieje wiele pojęć, które mogą wydawać się skomplikowane dla przeciętnego kierowcy. Jednym z takich pojęć jest regres ubezpieczeniowy, szczególnie w kontekście sytuacji, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest regres ubezpieczeniowy i jakie są jego konsekwencje.

Co to jest regres ubezpieczeniowy?

Zgodnie z art. 43 pkt 4 Ustawy Ubezpieczenia Obowiązkowe „Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia”.

Innymi słowy regres ubezpieczeniowy to proces, w którym zakład ubezpieczeń odzyskuje wypłacone odszkodowanie od osoby, która jest odpowiedzialna za szkodę. W kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych, jeśli ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie poszkodowanemu, a następnie ustalił, że sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, może dochodzić zwrotu tej kwoty od sprawcy.

Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia a konsekwencje prawne

Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia to poważne wykroczenie drogowe. Konsekwencje prawne dla sprawcy mogą obejmować: Mandat karny, Utratę prawa jazdy, Punkty karne a nawet postępowanie sądowe.

Podkreślenia wymaga, iż zbiegnięcie z miejsca zdarzenia musi mieć charakter umyślny. Zgodnie z komentarzami do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazać należy, iż o ucieczce kierowcy z miejsca zdarzenia można mówić wówczas, gdy oddali się on z tego miejsca, by na przykład uniknąć zidentyfikowania go lub by utrudnić ustalenie przyczyny zdarzenia, stanu w jakim znajdował się w momencie zdarzenia, roli jaką odegrał w samym wypadku, albo by uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Do uznania, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, wystarczające jest ustalenie, że oddalenie się było podyktowane osiągnięciem któregokolwiek z wyżej wskazanych celów.

Stwierdzić również należy, iż zgodnie z orzecznictwem oraz poglądami doktryny prawa zbiegnięcie z miejsca zdarzenia w szczególności w przypadku szkody parkingowej, gdzie możliwość odczucia (lub nie) przez kierowcę niewielkiego uderzenia pojazdu nie jest oczywista, nie może być zakwalifikowane jako zbiegnięcie stanowiące podstawę zwrotu odszkodowania.

Podsumowanie

Regres ubezpieczeniowy w przypadku zbiegnięcia z miejsca zdarzenia jest mechanizmem, który pozwala ubezpieczycielom odzyskać wypłacone odszkodowanie od sprawcy wypadku. Dla kierowców oznacza to, że powinni zachowywać się odpowiedzialnie na drodze i unikać sytuacji, które mogą prowadzić do konieczności zwrotu dużych sum pieniędzy. Warto jednak podkreślić, iż nie w każdej sytuacji jednoznacznie można stwierdzić czy zbiegnięcie z miejsca zdarzenia było umyślne czy też nie i czy w konsekwencji ubezpieczyciel ma podstawy do dochodzenia od kierującego zwrotu wypłaconego ubezpieczenia.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, która zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi regresu ubezpieczeniowego

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds