Przejdź do treści

Nakaz zapłaty niedoręczony, a Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne. Co robić?

Wielu naszych klientów spotyka się z sytuacją w której dowiadują się, że prowadzone są przeciwko nim postępowanie egzekucyjne na podstawie orzeczeń sądów – najczęściej nakazów zapłaty lub wyroków zaocznych sprzed lat, o których nie mieli pojęcia, ponieważ nie otrzymali żadnej korespondencji z sądu. Dlaczego tak się dzieje?

Dlaczego nie otrzymałem pisma?

Najczęstszą przyczyną tego typu sytuacji jest fakt, że korespondencja sądowa adresowana była na nieaktualny adres strony pozwanej. W większości przypadków Klienci nie dopełniają obowiązków dotyczących zmiany swojego aktualnego miejsca zamieszkania w dokumentach. Bardzo często posługują się adresem zameldowania co nie jest tożsame z adresem zamieszkania. Wierzyciel zaś wytaczając powództwo wskazuje w pozwie adres, który posiada w dokumentach. Sąd zaś doręcza korespondencję na ten adres i orzeczenie staje się prawomocne. Następnie nadawana jest na nie klauzula wykonalności, co z kolei uprawnia wierzyciela do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Czy są konsekwencje nieodebrania korespondencji?

W takich sytuacjach pojawia się wiele pytań. Czy powinniśmy spłacać zobowiązanie, które egzekwowane jest przez Komornika Sądowego? Skąd mamy się dowiedzieć czego dotyczy oraz czy jest zasadne? Czy może jest jakakolwiek szansa na możliwość obrony sowich praw w toku procesu sądowego? 

W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy korespondencja z sądu rzeczywiście adresowana była na prawidłowy adres tj. adres zamieszkania (który nie musi być wcale jednocześnie adresem zameldowania). Jeśli okaże się, że adres był nieaktualny możemy podjąć próbę obrony swoich praw i złożyć środek zaskarżenia od takiego orzeczenia. W tym miejscu należy wskazać, iż jednym z wymogów formalnych pozwu jest wskazanie aktualnego adresu zamieszkania strony pozwanej. Rzeczywiste miejsce zamieszkania osoby fizycznej należy rozpatrywać przez pryzmat art. 25 k.c., tj. jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Definicja pojęcia miejsca zamieszkania określona w art. 25 k.c. wskazuje bowiem wprost na konieczność łącznego występowania elementu zamiaru stałego pobytu oraz elementu faktycznego przebywania w danej miejscowości. Miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania konkretnej osoby. Warto dodatkowo zwrócić uwagę, że dana osoba może mieć równocześnie inne miejsce zameldowania i inne miejsce zamieszkania.  Fakt zameldowania osoby fizycznej w określonym lokalu nie przesądza o jej miejscu zamieszkania i nie stanowi okoliczności decydującej. Skoro miejsce zameldowania jest kategorią prawa administracyjnego i nie przesądza o miejscu zamieszkania w rozumieniu prawa cywilnego.

Wykazanie właściwego adresu zamieszkania

Konieczne zatem,  będzie udowodnienie, że w dacie doręczenia korespondencji z sądu adres pod którym doręczono list był nieprawidłowy. Jeśli uda nam się to wykazać, efektem tego będzie upadek owego tytułu egzekucyjnego. Tym samym też upadek tytułu wykonawczego na podstawie którego organ egzekucyjny prowadzi postępowanie egzekucyjne. W takiej sytuacji organ egzekucyjny zobowiązany będzie do umorzenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Nasze doświadczenie wskazuje, że  w wielu takich przypadkach postępowanie sądowe ostatecznie kończy się oddaleniem powództwa jako bezzasadnego. Dłużnik w takiej sytuacji może następnie domagać się od wierzyciela zwrotu nienależnego świadczenia wyegzekwowanego w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Jeśli zatem dowiemy się, że przeciwko nam wydano tytuł egzekucyjny (np. nakaz zapłaty czy wyrok zaoczny itp.), o którym uprzednio nie mieliśmy żadnej wiedzy i został on doręczony na adres pod którym nie zamieszkiwaliśmy, to w dalszym ciągu jest możliwość podjęcia próby obrony swoich praw pomimo upływu znacznego czasu od daty wydania orzeczenia przez sąd.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds